Lakiasiainpalvelut


Lakiasiaintoimisto Audiatur palvelee yksityisiä ihmisiä laajalti eri oikeudenaloilla. Hoidamme asiakkaidemme toimeksiannot ammattitaitoisesti, luottamuksellisesti ja vastuullisesti. Teemme sinulle maksuttoman alkukartoituksen sekä autamme arvioimaan voiko tapauksessasi olla mahdollista saada oikeusapua tai korvausta avustajan kuluihin oikeusturvavakuutuksestasi.

Juristimme palvelevat asiakkaitamme toimistollamme Helsingissä tai niin halutessasi puhelimitse tai vaikka Skypen välityksellä. Lakimiehemme tulee myös mielellään asiakkaan luokse jos näin sovitaan. Tapaamme asiakkaita tarvittaessa myös iltaisin ilman erillistä veloitusta.

Audiatur LAKI

Ohessa on esimerkkejä palvelutarjonnastamme. Ota meihin yhteyttä ja kerro oikeudellisesta ongelmastasi niin selvitämme oikeudellisen avun tarpeesi ja arvioimme mahdolliset etenemisvaihtoehdot. Tämä on luonnollisesti maksutonta.

Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai erillisen yhteydenottolomakkeen avulla. Katso yhteystiedot sivun alalaidasta.

Perintöoikeus

Perunkirjoitukset

 • Jokaisen ihmisen kuoleman jälkeen tulee pitää perunkirjoitustilaisuus. Perunkirjoituksesta on laadittava perukirja. Perukirjan tarkoituksena on osoittaa vainajan varat ja velat kuolinhetkellä. Perunkirjoitusasioissa on usein syytä kääntyä ammattilaisen puoleen.

Testamentit

 • Testamentin laatimalla jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa varojensa jakoon kuolemansa jälkeen. Testamentti on syytä tehdä huolellisesti ja lainopillista apua käyttäen, jotta testamentin tekijän viimeinen tahto varmasti toteutuu.

Lahjakirjat

 • Lahjakirjan laatimalla henkilö antaa omaisuuttaan toiselle saamatta siitä minkäänlaista korvausta. Lahjoittaa voi esimerkiksi esineen (auto) tai oikeuden (hallintaoikeus asuntoon). Lahjakirjalla lahjanantaja sitoutuu antamaan lahjan lahjansaajalle. Suosittelemme lahjakirjan laadinnassa lakimiestä. Näin pystymme muun muassa varmistamaan, että laadittu lahjakirja vastaa lahjan antajan tahtotilaa ja että lahjakirja sisältää halutut ehdot. Huomaathan, että vuonna 2017 lahjaveroasteikkoa on esitetty kevennettäväksi aiempaan verrattuna ja lahjan antaminen olisi siten verotuksellisesti entistä edullisempaa.

Pesänselvittäjänä ja pesänjakajana toimiminen

 • Pesänselvityksen tavoitteena on kuolinpesän jakokuntoon saattaminen. Kuolinpesässä on ennen jakoa selvitettävä pesän varat ja velat. Pesänselvityksen jälkeen pesä on valmis jaettavaksi. Kuolinpesän osakkaat voivat itse hoitaa pesänselvityksen tai pesään voidaan vaihtoehtoisesti hakea pesänselvittäjää tuomioistuimessa. Pesänselvittäjää tarvitaan yleensä etenkin riitaisissa ja/tai velkaisissa kuolinpesissä.
 • Kun kuolinpesä on selvitetty, jokaisella pesän osakkaalla on oikeus vaatia jakoa. Perinnönjako voidaan toteuttaa joko sopimalla siitä osakkaiden kesken tai hakemalla tuomioistuimelta pesänjakajan määräämistä.

Perinnönjaot

 • Perinnönjaossa perukirjasta ilmenevä perittävän omaisuus jaetaan esinekohtaisesti perillisten ja mahdollisten testamentinsaajien kesken. Jos perittävä oli naimisissa, on ennen perinnönjakoa vielä kuitenkin toimitettava omaisuuden ositus. Tällöin osituksessa määritetään ensin leskelle ja vainajan kuolinpesään kuuluva omaisuus. Tämän jälkeen perilliset jakavat keskenään osituksessa kuolinpesään ositetun omaisuuden.
 • Kuolinpesä voidaan jättää myös jakamatta tai se voidaan jakaa vain joiltain osin. Mahdollista on myös, että pesä jaetaan niin, että vain joku tai vain osa pesän osakkaista saa osuutensa. Tällöin kyseessä on osittainen perinnönjako.

Perheoikeus

Avioehtosopimukset

 • Avioehtosopimus on oiva tapa välttää ja ennaltaehkäistä mahdollisia taloudellisia riitoja avioparien välillä. Avioehtosopimuksella osapuolet sopivat omaisuutensa jaosta avioliiton purkautuessa. Asiakirjan sisältöön ja muotoon on syytä kiinnittää erityistä huomiota, jotta se saa osapuolten toivoman sisällön.

Sopimus avioeron varalta

 • Tällaista sopimusta kutsutaan myös nimillä osituksen esisopimus ja ositussopimus. Sopimuksella voidaan sopia omaisuuden jaosta konkreettisemmin kuin avioehtosopimuksella. Sopimuksella voidaan sopia esimerkiksi maksettavan tasingon määrästä. Sopimus voidaan laatia milloin tahansa ennen ositusta.

Avioerot

 • Avioeron hakeminen on yksinkertainen oikeustoimi, jonka voi tehdä itse oikeuslaitoksen sivuilta löytyvällä lomakkeella https://oikeus.fi/fi/index/lomakkeet/avioero.html Avioeron oikeudelliset ja taloudelliset seuraamukset sen sijaan voivat olla monimutkaisia ja niiden ymmärtämiseksi sekä toivotun lopputuloksen saavuttamiseksi on syytä keskustella lakimiehen kanssa. Näin voidaan kartoittaa tilanne ja pohtia mahdollisia etenemistapoja muun muassa taloudellisten sekä huoltajuuteen liittyvien seikkojen osalta. 

Huoltajuusasiat

 • Erotilanteessa on sovittava useista yhteisiin lapsiin liittyvistä asioista, kuten huoltajuudesta, lapsen asumisjärjestelyistä, elatusavusta sekä lapsen tapaamisoikeuksista. Näistä asioista on aina syytä laatia asiakirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoituksellaan vahvistavat. Näin vältytään jälkikäteen riitatilanteilta siitä, mitä asioista on todellisuudessa sovittu. Autamme mielellämme huoltajuusasioiden sopimisessa joko sovintomenettelyllä tai riitaisena tuomioistuimen välityksellä. 

Ositukset

 • Osituksella tarkoitetaan avioliiton päättyessä tapahtuvaa avio-oikeuden alaisen omaisuuden selvittämistä ja tasaamista. Osituksessa lasketaan tasingon määrä. Tasingon määrällä tarkoitetaan sitä, miten paljon omaisuutta enemmän omistava puoliso joutuu maksamaan toiselle puolisolle. Tästä käytetään nimitystä osituksen laskennallinen vaihe. Osituksen toisessa vaiheessa, jota kutsutaan reaaliseksi vaiheeksi, määrätään puolestaan ne omaisuuserät, joilla tasinko käytännössä suoritetaan.

Avoliitot

 • Avoliittoon liittyvissä tilanteissa on usein tarkoituksenmukaista konsultoida lakimiestä. Esimerkiksi omistuskysymyksistä ja avoliittolain soveltamisalasta sekä merkityksestä kulloisessakin tilanteessa.

Avoliiton purkautumiset

 • Avoliitto päättyy, kun toinen puoliso muuttaa pois tai kun toinen puolisoista kuolee. Tilapäinen muualla asuminen ei kuitenkaan aiheuta avoliiton purkautumista. Avoliittolailla (laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta) säännellään nykyisin yli 5 vuotta kestäneitä avoliittoja. Edellytyksenä on kuitenkin, että avopuolisot ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään 5 vuotta. 5 vuoden yhteisasumista ei edellytetä, jos henkilöillä on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi.
 • Avoliittolaissa säädetään yhteistalouden purkamisesta ja omaisuuden erottelusta avopuolisoiden välillä. Laki mahdollistaa oikeudellisen riidanratkaisumenettelyn avopuolisoiden taloudellisten vastuiden selvittämiseksi. Avoliittolaki ei kuitenkaan vaikuta avopuolisoiden sopimusvapauteen. Avopuolisot voivat keskenään sopia myös, että avoliittolakia ei sovelleta.

Sopimus avoeron varalle

 • Avoeron varalle voidaan laatia sopimus. Tässä sopimuksessa avopuolisot voivat sopia esimerkiksi ennalta siitä, miten irtaimiston omistussuhteet jakautuvat. Mahdollista on myös sopia esimerkiksi siitä, ovatko jo tehdyt tai suunnitellut hankkeet tai hankinnat olleet sellaisia, jotka on jo hyvitetty tai joihin ei haluta soveltaa avoliittolain hyvitysmahdollisuutta.
 • Sopimukselta ei edellytetä määrämuotoa. Jotta epävarmuus voidaan välttää, on se suositeltavaa tehdä kirjallisessa muodossa. Sopimukseen on syytä kirjata esimerkiksi päiväys ja molempien avopuolisoiden allekirjoitukset. Jotta sopimus tulee halutussa muodossaan laadituksi, on syytä ottaa yhteyttä lakimieheen.

Edunvalvonta

Edunvalvontavaltakirja

 • Edunvalvontavaltakirjan laatimalla henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän myöhemmin tulee kykenemättömäksi hoitamaan niitä esimerkiksi sairauden tai heikentyneen terveydentilan vuoksi. Valtakirja on tehtävä ennen kuin omien asioiden hoitokyky alenee merkittävästi. Suosittelemme edunvalvontavaltakirjan laadintaa kaikenikäisille. Näin voit päättää ennalta asiainhoitajastasi ja esimerkiksi siitä kuinka haluat omaisuuttasi hoidettavan. Edunvalvontavaltuutus voidaan laatia koskemaan vain taloudellisia asioita tai henkilöön ja terveyteen liittyviä asioita tai molempia. 

Ulkomaalaisasiat

Avustamme kaikissa ulkomaalaisasioissa mm.

 • Turvapaikkaprosessit
 • Oleskelulupa-asiat
 • Kansalaisuusasiat
 • Työlupa-asiat

Rikosoikeus

Uhrin avustaminen

 • Avustamme rikoksen uhreja ts. asianomistajia oikeudenkäynneissä ja tarvittaessa myös esitutkinnassa. Avustajan rooli korostuu etenkin yksityisoikeudellisten korvausvaatimusten esittämisessä rikosprosessin yhteydessä ja avustamme myös korvausten hakemisessa valtiokonttorilta.

Vastaajat

 • Avustamme rikoksesta epäiltyjä esitutkinnassa. Esitutkinnassa esille tulleilla seikoilla on suuri merkitys mahdollisessa myöhäisemmässä tuomioistuin käsittelyssä. Kehotammekin ottamaan yhteyttä avustajaan ennen viranomaisten kuulusteluihin osallistumista. 

Rikoksesta syytetty

 • Rikoksesta syytettyjä avustamme tuomioistuinkäsittelyssä eri oikeusasteissa.
 • Vastaajan ja uhrin avustaminen esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä

Varallisuusoikeus

 • Sopimusoikeudelliset riidat
 • Velkomukset
 • Vahingonkorvaukset

Hinnat

Yleisimpien toimeksiantojen esimerkkihinnat löytyvät hinnastosta >

Mikäli toimeksiannon luonne sen mahdollistaa, teemme mielellämme tarjouksen kokonaishinnasta. Ota yhteyttä niin selvitetään asiasi luonne, jotta voimme tehdä tarjouksen. Yleinen tuntiveloituksemme on 169€/tunti (sis alv 24%).